60% skontrolowanych lokali gastro łamało prawo. Sprawdź, czy w nich jadłeś

60% skontrolowanych lokali gastro łamało prawo. Sprawdź, czy w nich jadłeś

W okresie poprzedzającym wakacje Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole lokali gastronomicznych. W ponad 60% placówkach odnotowano nieprawidłowości. Czego dotyczyły?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przekazał wstępną informację z kontroli usług w lokalach gastronomicznych, która odbyła się w miejscowościach turystycznych w Polsce. Ispektorzy szczególną uwagę zwrócili na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów. Wyniki są zaskakujące.

Nieprawidłowości w lokalach gastro. Które punkty łamały prawo?

Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4%) odnotowano następujące nieprawidłowości:

Nierzetelna obsługa konsumentów, polegająca na:

  • zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów – 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/ pizzeria „HEXE” w Żegocinie),
  • wydaniu konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej – 4 placówki (restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja „Zajazd Dyminy” w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile);

Nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen w 22 placówkach, w tym:

  • brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym „Lusia” w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi),
  • uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (lista podmiotów w załączeniu, w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość),
  • informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja „VERDE RUCOLA” w Ustce, naleśnikarnia „Cuda Wianki” w Sopocie, restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie);

Stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (10 przypadków) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej;

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 3 placówkach stwierdzono brak wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu;

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 2 zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń. Dodatkowo, do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z art. 134 § kw).


Foto: StockAdobe(Anucha)

Reklama