Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.wiadomoscispozywcze.pl (dalej jako: „Portal informacyjny”), jak również przetwarzania danych osobowych w innych przypadkach. W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Portalu informacyjnym.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z przepisami szczególnymi, Twoje dane są przetwarzane przez administratora.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest adnews24.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mała 1/5, 03-423 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432593, NIP 525-25-38-233, REGON 146315377 (dalej jako: „Administrator”).

 1. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych możesz skontaktować się Administratorem:

 1. drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: kontakt@wiadomoscispozywcze.pl lub
 2. drogą tradycyjną, pisząc na adres: ul. Mała 1/5, 03-423 Warszawa.
 1. Jakie dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych?

Administrator przetwarza dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których Administrator może uzyskać dostęp w ramach korzystania z Portalu informacyjnego i innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.

Administrator przetwarza dane, które są niezbędne do udostępnienia konta profilowego na Portalu informacyjnym, którymi są: adres e-mail, imię, nazwisko, zainteresowania tematyczne.

Administrator przetwarza również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po usługach Administratora (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies, o których mowa w ust. 7 niniejszej Polityki prywatności), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług Administratora.

 1. W jakich celach Administrator przetwarza Twoje dane osobowe?
 1. Przetwarzanie danych w związku z kontaktem mailowym, pisemnym lub telefonicznym

Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe w sytuacji, której kontaktujesz się z nim mailowo, drogą tradycyjną lub telefonicznie. Wówczas Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, jednocześnie podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w tym przypadku jest całkowicie dobrowolne.

Administrator przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, co stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora.

Twoje dane osobowe przekazane Administratorowi danych osobowych w związku z Twoim kontaktem z nim, czy ewentualnym zapytaniem, przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem przez Administratora umowy, w tym kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

W przypadku, zawarcia umowy z Administratorem czy podjęcia z nim współpracy, Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, wówczas przetwarza je w następujących celach:

 1. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. przesłania oferty) zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (tj. 5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymuję od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.

Administrator przetwarza wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe, uzyskane od Ciebie jako od osoby reprezentującej klienta lub kontrahenta, Administrator przetwarza w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem, a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Twoim pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem lub klientem Administratora, a następnie będą przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego). 

 1. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

Administrator informuje, że przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych (informację na temat przysługujących Ci na podstawie RODO praw znajdują się w pkt. 4 Polityki prywatności), możesz więc kierować do Administratora wszelką korespondencję w sprawie realizacji przedmiotowych praw.

W związku z taką korespondencją Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane podane przez Ciebie lub inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła wniosek do Administratora o realizację Twoich praw na podstawie RODO.

W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w następujących celach:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą na podstawie RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych na podstawie RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawdo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. prawo cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonych zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa możesz zrealizować, kontaktując się z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Dodatkowo, Administrator informuje, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

W przypadku zasubskrybowania Newslettera tj. wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od Administratora drogą mailową Newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu oraz promocji własnych produktów Administratora i przesyłania informacji handlowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie zgody wynikającej z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych w powyższym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania Newslettera. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newslettera są przechowywane do chwili rezygnacji z otrzymywania Newslettera, co jest możliwe w dowolnym momencie. Rezygnacje z otrzymywania Newslettera należy przesyłać na adres email: kontakt@wiadomoscispozywcze.pl.

 

 1. Pozostałe cele przetwarzania przez Administratora danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe także:

 • w celach marketingowych, w tym poprzez przesyłanie wiadomości e-mail i kontakt na podany numer telefonu pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na takie działania, w oparciu o art. 6 ust. lit. a) RODO. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych związany z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego w stosunku do partnerów i kontrahentów, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych związany z dostarczaniem treści dostoswanych do wyselekcjonowanej grupy odbiorców (profilowanie), w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO;
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych polegającym na przeprowadzaniu analiz i statystyk w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO.
 • z uwagi na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych polegającym na dostarczaniu osobie, której dane dotyczą interesujących ją treści w związku z udostepnieniem danych na potrzebę konta profilowego Portalu informacyjnego w oparciu o art. 6 ust. lit. f) RODO.

 

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ich przetwarzania określonymi w art. 5 RODO. Zgodnie z art. 5 ust. 1 RODO, dane osobowe muszą być:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Nadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO, administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać́ ich przestrzeganie („rozliczalność”).

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych i prywatności klientów, kontrahentów i pracowników. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym portal informacyjny nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator może przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Portalu Informacyjnego. Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) Administrator potrzebuje Twojego zezwolenia. 

W ramach Portalu informacyjnego Administrator korzysta jedynie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie z prawem nie wymagają Twojej uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Portalu informacyjnego w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zleciłeś za pośrednictwem Portalu informacyjnego i zapisywania Twoich preferencji. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Ciebie przeglądania portalu informacyjnego, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Twojej uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, kiedy wchodzisz na Portal informacyjny lub dokonujesz konkretnych wyborów na Portalu informacyjnym.

 1. Zmiany Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również, jeśli zmianie ulegnie Administrator danych osobowych – na skutek np. umowy sprzedaży Portalu informacyjnego – czy jeżeli zmianie ulegną procesy przetwarzania danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie, a także w innych koniecznych przypadkach.

Regulamin Portalu informacyjnego www.wiadomoscispozywcze.pl dostępny jest tutaj.

Reklama