Hochland odpowiedzialny za pokolenia

Firma Hochland Polska na przestrzeni ostatnich kilku lat wzmocniła swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez konsekwentne wdrażanie aktywności mających na celu ochronę środowiska, m.in. dbanie o dobrostan zwierząt, ochronę różnorodności biologicznej i zmniejszanie ilości tworzyw sztucznych w środowisku. Rozmawiamy na ten temat z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.

Dlaczego zrównoważony rozwój ma szczególne znaczenie dla firmy Hochland?

Zrównoważony rozwój był dla nas ważny od zawsze i wpisany jest w DNA Hochland Polska. W firmie rodzinnej, którą jesteśmy, było rzeczą oczywistą, że bierzemy odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci i wnuków. A fakt, że przyroda i środowisko mają dla nas szczególne znaczenie, wynika z naszego najważniejszego surowca – mleka. Mamy pełną świadomość, że człowiek jest integralnym elementem natury i ma na nią wpływ, dlatego w Hochland dokładamy wszelkich starań, by mieć pozytywny wpływ na środowisko – chronić naturę i edukować młode pokolenia.

Co jest celem firmy?

Naszym celem w tym zakresie jest, aby droga do zrównoważonego rozwoju stopniowo stawała się częścią codziennej działalności firmy. Hochland ogłosił rok 2020 „Rokiem dla klimatu”. Firma Hochland w Niemczech zrekompensowała wszystkie emisje CO2 już w 2018 roku, wypłacając kwotę 140 000 euro na rzecz projektów zalesiania. Teraz wyzwaniem jest dalsze ograniczenie własnej emisji CO2 – o 50% do 2025 roku. Wysiłki podejmowane w ramach naszej polityki opakowaniowej również zostały udokumentowane: zobowiązujemy się w niej, że do 2025 roku będziemy stosować w Niemczech wyłącznie materiały opakowaniowe nadające się do recyklingu. Ponadto 30% opakowań powinno być wykonanych z odnawialnych materiałów.

To są duże wyzwania, które bardzo motywują nas do działania. Raport na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Hochland po raz pierwszy dostępny jest w wersji cyfrowej jako mikrowitryna internetowa. Aktualnie można go pobrać pod linkiem: nachhaltigkeitsbericht.hochland-group.com

Jak projekt zrównoważonego rozwoju Hochland przebiega w Polsce?

Działania podjęte w Polsce już teraz przynoszą szereg konkretnych efektów i traktujemy je jak duże osiągnięcia! Strategia przyjęta przez Hochland Polska opiera się na realizacji kilku inicjatyw w obszarze środowiska: „Wdrożenie gospodarki cyrkulacyjnej”, „Program świadomości ekologicznej”, „Budowanie i realizacja długofalowych planów współpracy ze społecznością lokalną”, „Program partnerstwa z dostawcami mleka”, „Baza dla biznesu opartego o zrównoważony rozwój”, „Zrównoważone opakowania”. Działamy kompleksowo, na wielu płaszczyznach, realizując działania proekologiczne w tych obszarach, w których mamy taką możliwość.

W nowej strategii Hochland 2025 zrównoważony rozwój traktowany jest nadal w kategoriach priorytetowych – podjęte przez nas działania będą kontynuowane i rozszerzane. Tego potrzebujemy my i tego potrzebuje nasza planeta!

Co udało się osiągnąć w ramach wdrożenia gospodarki cyrkulacyjnej?

To była jedna z inicjatyw, której stopień realizacji został oceniony na 100%. Gospodarka cyrkulacyjna zakłada, w przeciwieństwie do gospodarki linearnej, aby maksymalnie wiele razy wykorzystać ten sam surowiec np. wodę czy energię cieplną. Przekłada się to w oczywisty sposób na korzyści związane z oszczędnością energii, gazu, zmniejszonym zużyciem wody oraz ilości gazów cieplarnianych. Uzyskane przez nas w perspektywie 3 lat (okres 2017 – 2020) poziomy redukcji są na wyższym poziomie niż zakładana 1,5% redukcja i rocznie wynoszą dla energii 13%, 7,3% dla wody i 15,5% dla odpadów. Uzyskane wskaźniki są efektem wdrażanych optymalizacji i inwestycji w obu zakładach produkcyjnych, zarówno w Kaźmierzu, jak i Węgrowie. Będziemy kontynuować tę inicjatywę w dalszym ciągu świadomie inwestując i wdrażając optymalizacje, a także wprowadzać dodatkowe mierniki jak np. poziom emisji CO2.

Czy udało się zrealizować program świadomości ekologicznej?

Zrealizowany został szereg działań wspierających postawę odpowiedzialności za stan środowiska. Promujemy działania proekologiczne wśród naszych dostawców mleka. Wiemy, że najlepiej uczyć się poprzez bezpośrednie zaangażowanie, dlatego zrealizowaliśmy takie akcje proekologiczne jak: sadzenie lasu, sprzątanie świata, zbiórka elektrośmieci. Wymieniliśmy również flotę samochodową na bardziej ekologiczną, w planie jest także zakup aut z napędem elektrycznym. Te inicjatywy będziemy kontynuować i wdrażać kolejne, tak by postępowanie w zgodzie ze środowiskiem naprawdę stało się naszą codziennością i nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej. Dodatkowo, chcemy w przyszłości zwrócić szczególną uwagę na aspekt szeroko rozumianej komunikacji i mierzyć poziom świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników.

Jak wygląda program partnerstwa z dostawcami mleka?

Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Hochland Polska jest właśnie model produkcji mleka. Został on wypracowany i jest ciągle wspólnie doskonalony przez rolników, pracowników Hochland i doradców zewnętrznych ze świata nauki i biznesu. Fundamentem modelu produkcji mleka Hochland Polska jest ścisła współpraca pracowników, rolników z ekspertami w dziedzinie produkcji mleka, ciągłe podnoszenie kompetencji, wymiana doświadczeń, współpraca z organizacjami branżowymi, wdrażanie najlepszych praktyk w oborze i gospodarstwie. Model produkcji mleka wspierany przez Hochland ma za zadanie połączyć cele ekonomiczne, jakościowe i środowiskowe z jednoczesną dbałością o etyczną stronę biznesu. Jednym z podstawowych elementów tego modelu jest dbanie o dobrostan zwierząt. Hochland monitoruje dobrostan zwierząt w gospodarstwach swoich dostawców mleka poprzez ocenę kluczowych obszarów takich jak: opieka nad stadem, zaopatrzenie w paszę, wodę i sól, środowisko fizyczne, praktyki w gospodarstwie i opieka zdrowotna.

Najlepszych doceniamy i korzystamy z ich bogatych doświadczeń. Tam, gdzie widzimy nieprawidłowości, obszary do poprawy, wspieramy wiedzą ekspercką w czasie szkoleń, wizyt w gospodarstwach, poprzez publikacje w naszych biuletynach czy na stronie internetowej.

Jak wygląda realizacja długofalowych planów współpracy ze społecznością lokalną?

Poziom realizacji tej inicjatywy oceniliśmy bardzo wysoko, w ostatnich latach położyliśmy duży nacisk na to, aby Hochland był zauważany wśród lokalnej społeczności i pozytywnie oceniany.

Zależy nam, aby lokalna społeczność była zadowolona z takiego sąsiada jakim jest Hochland. Chcemy przez to pokazać swój szacunek do społeczności i fakt, że zależy nam na naszych sąsiadach. Czynnie uczestniczymy w rozwoju gmin, w których prowadzimy naszą działalność.

Minione lata obfitowały w wyjątkowo dużo aktywności ze strony Hochland. Ruszyły projekty wolontariatu, wymienię w tym miejscu choćby budowę ogródka sensorycznego w przedszkolu w Kaźmierzu.

Hochland wspiera oświatę, m.in. poprzez tworzenie klas patronackich czy współpracę z poznańskimi uczelniami wyższymi. Firma wyposażyła również pracownię komputerową w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie, a także jest współorganizatorem gminnych obchodów Święta Chleba i Sera. Od 3 lat mierzymy zadowolenie lokalnej społeczności przeprowadzając specjalną ankietę. Jej wyniki są dla nas powodem do dumy i motywują do dalszych działań. Nasze aktywności na polu lokalnym zostały zauważone i bardzo wysoko ocenione. We wszystkich pytaniach ponad 60% odpowiedzi było „zdecydowanie na tak”. Wyniki ankiety pomagają nam dokonać przeglądu naszych działań i planować projekty do realizacji z udziałem gmin na kolejne lata.

Czy społeczność lokalna dostrzega zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój?

Jestem przekonany, że tak. Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach zaplanowanej strategii, która powstaje podczas skomplikowanego procesu, trwającego każdorazowo kilka miesięcy. Proces ten uwzględnia między innymi oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych „interesariuszy”. W tym celu przeprowadzono wywiady z pracownikami, przedstawicielami lokalnych społeczności, wspólnikami, konsumentami, dostawcami, rolnikami, politykami i stowarzyszeniami, partnerami handlowymi, organizacjami pozarządowymi. Zależy nam na doborze takich tematów do realizacji, które będą najbardziej istotne, bo przecież nikt nie jest w stanie realizować jednocześnie wszystkiego. Musimy ustalać priorytety.

Ale podam jeden z przykładów naszych ostatnich działań, które zostały zauważone i bardzo pozytywnie odebrane przez społeczność lokalną.

Zarząd Hochland Polska po wielu latach starań pod koniec maja tego roku kupił grunty i istniejące obiekty Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”, położone w Kaźmierzu, bezpośrednio obok siedziby Hochland. Lokalna społeczność poparła tę zmianę własności, ponieważ świadczy to o długoterminowym zaangażowaniu firmy w Kaźmierz – miejsce, w którym Hochland rozpoczął swoją polską działalność 25 lat temu. Z zadowoleniem przyjęto również plany firmy Hochland, aby jak najszybciej zamknąć prawie 90-letnią, opalaną węglem kotłownię w nabytych obiektach, co było źródłem niebezpieczeństwa i znacznego zanieczyszczenia powietrza w okolicy. W trakcie tej transakcji udało nam się zachęcić większość lokalnych pracowników spółdzielni mleczarskiej do przyłączenia się do Hochland. W tych trudnych czasach oznacza to stabilną i bezpieczną przyszłość dla nich i ich rodzin. Już powitaliśmy ich w naszej rodzinie Hochland!

Dziękuję za rozmowę.
Monika Kociubińska