Wakacje kredytowe? Ustawa nie jest konieczna by z nich skorzystać

Wakacje kredytowe? Ustawa nie jest konieczna by z nich skorzystać

Obecna inflacja wymusza stałe podnoszenie stóp procentowych. To z kolei sprawia, że raty kredytów osią- gają niespotykany dotąd poziom. Dla wielu konsumentów i przedsiębiorców – kwoty do spłaty każdego miesiąca nie tylko znacząco nadszarpują dostępny budżet, ale wręcz niekiedy go przekraczają. Jak sobie z tym poradzić? Na ratunek może przyjść instytucja zawieszenia spłaty kredytu, zwana potocznie wakacjami kredytowymi

Wakacje kredytowe – oferta banków

W związku z obecną trudną sytuacją polskich kredytobiorców, która spowodowana jest przede wszystkim wysokim poziomem inflacji oraz ciągle rosnącymi stopami procentowymi, wartą rozważenia jest możliwość skorzystania z instytucji zawieszania spłaty kredytu, popularnie nazywanej "wakacjami kredytowymi". Niezależnie od rozwiązań ustawowych, także same banki adresują do kredytobiorców swoją ofertę w tym zakresie.

Możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu na warunkach proponowanych przez banki odbywa się na wniosek kredytobiorcy, który występuje do banku o zgodę na zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bądź wyłącznie rat kapitałowych na określony czas.

Szczegółowa procedura złożenia wspomnianego wniosku oraz okres zawieszenia spłaty kredytu na jaki bank może wyrazić zgodę jest kwestią ustalaną indywidualnie w przypadku każdego kredytobiorcy. Jest uzależniona od wewnętrznej polityki banku i treści podpisanej umowy kredytu. Dlatego też, przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z postanowieniami swojej umowy kredytu, w części w jakiej odnosi się ona do zawieszenia spłaty. Należy zaznaczyć, że wstrzymanie rat sprawia, iż okres spłaty kredytu ulegnie wydłużeniu bądź też pozostałej do spłaty części pożyczonej kwoty zostaną powiększone o wysokość rat z okresu zawieszenia.

Wakacje kredytowe – istniejące rozwiązania ustawowe

Kredytobiorcy mogą również skorzystać z zawieszenia umowy kredytu, która została wprowadzona ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1086), tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Możliwość skorzystania z zawieszenia umowy kredytu na mocy ww. ustawy przysługuje jednak tylko konsumentom, którzy po dniu 13 marca 2020 r. na skutek pandemii stracili pracę lub inne główne źródło dochodu. Dodać należy, że wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu, złożony na podstawie omawianej ustawy, może dotyczyć wyłącznie jednej umowy kredytu. Maksymalny czas trwania zawieszenia spłaty wynosi do trzech miesięcy, podczas których bank nie może pobierać z tego tytułu dodatkowych opłat, z wyjątkiem tych z tytułu ubezpieczeń.

W odróżnieniu od zawieszenia spłaty rat kredytów oferowanego przez banki, ustawowe wakacje kredytowe wprowadzone w tarczy antykryzysowej 4.0, nie wymagają zgody banku, a kredytobiorca musi jedynie spełnić ustawowe przesłanki opisane powyżej. Co więcej, zawieszenie umowy dotyczy zarówno wstrzymania spłaty raty kapitałowej, jak i odsetkowej, które nie powiększają kolejnych rat kredytu, lecz wydłużają okres kredytowania.


Foto: StockAdobe(Proxima Studio)

Autorzy: 
Damian Mazanowski, radca prawny, Wojarska, Aleksiejuk i Wspólnicy
Paweł Żujewski, prawnik, Wojarska, Aleksiejuk i Wspólnicy

Reklama