50% konsumentów opowiada się za wprowadzeniem kaucji za opakowania zwrotne

50% konsumentów opowiada się za wprowadzeniem kaucji za opakowania zwrotne

Inicjatywa Każda Puszka Cenna, przy okazji corocznej kampanii "International Recycling Tour" opublikowała najnowszy raport dotyczący zwyczajów i postaw związanych z recyklingiem w Europie. Zgodnie z wynikami, już 9 na 10 Europejczyków chce, aby firmy ulepszały opakowania do napojów tak, by nadawały się do recyklingu.

Przeważająca większość Europejczyków twierdzi, że ochrona środowiska oraz recykling są ważne, jednak aktualne działania nie wystarczają, by odpowiedzieć na współczesne wyzwania środowiskowe – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w 14 europejskich państwach przez agencję badawczą LUCID we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna z okazji Światowego Dnia Środowiska 2022.

Zdaniem konsumentów firmy robią za mało dla środowiska

Jak pokazuje badanie, Europejczycy, chcą, by robiono więcej w celu ochrony środowiska (wskazało tak 91%). Choć mieszkańcy Europy mają poczucie indywidualnej odpowiedzialności, ciężar spoczywa przede wszystkim na firmach, które powinny ulepszać swoje opakowania tak, by nadawały się do recyklingu.

87% respondentów, twierdzi, że firmy powinny używać jedynie takich opakowań, które można przetwarzać w nieskończoność, podczas gdy 89% zgadza się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wybierane przez siebie opakowania i używać tylko takich, które da się przetworzyć w całości.

Wśród polskich ankietowanych w przypadku obu stwierdzeń, zgadzało się z nimi 87%. Z drugiej strony mniej niż 7 na 10 ankietowanych wierzy, że to konsumenci powinni być odpowiedzialni za kupowane przez nich opakowanie.

Priorytetem redukcja ilości odpadów oraz recykling

Jeśli chodzi o niezbędne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, 69% badanych za priorytetowe uznaje redukcję ilości odpadów, a 63% zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu. Na kolejnych miejscach znalazły się: inicjatywy przywracające siedliska, zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, a także zniechęcanie firm z sektora prywatnego (m.in. poprzez podatki) do używania produktów szkodliwych dla środowiska.

Rezygnacja z podróży samolotem oraz spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego wydaje się niezbędna dla mniej niż 1/3 respondentów.

Wśród Polaków hierarchia priorytetowych działań kształtowała się podobnie do tej wskazywanej przez ogół Europejczyków. Także jako trzy najważniejsze inicjatywy wskazywaliśmy redukcję ilości odpadów, zachęcanie indywidualnych osób do recyklingu oraz przywracanie siedlisk.

Polscy respondenci częściej niż przeciętny badany (choć rzadziej niż chociażby Hiszpanie, Irlandczycy czy Grecy) wskazywali na znaczenie takich działań jak zachęcanie do korzystania z publicznego transportu, natomiast za mniej priorytetowe uznawali zniechęcanie firm do używania produktów nienadających się do recyklingu lub szkodzących środowisku.

Konsumenci chcą pomocy w obszarze recyklingu

Wśród ponad 12,8 tys. osób biorących udział w badaniu, zaledwie 52% zawsze przeznacza do recyklingu puszki napojowe używane w domu. Ten odsetek drastycznie spada, gdy znajdujemy się poza miejscem zamieszkania – zaledwie 33% Europejczyków wrzuca swoje puszki napojowe do odpowiedniego kosza, będąc w pracy, a 30% spędzając czas za zewnątrz. Polacy wypadają dobrze na tle europejskiej średniej. Dla polskich badanych te odsetki wynoszą odpowiednio 57%, 39% i 35%.

Nie dziwi więc fakt, że konsumenci oczekują lepszej infrastruktury recyklingowej. 52% chciałoby więcej koszy do recyklingu w przestrzeni publicznej, a 50% opowiada się za wprowadzeniem kaucji za opakowania zwrotne. W celu wsparcia wysiłków mających na celu zwiększenie recyklingu, 53% obywateli chciałoby, aby w ich krajach używano jedynie opakowań zdatnych do recyklingu.

Zrównoważone opakowanie, czyli jakie?

Te wnioski uzupełniają się z publiczną percepcją zrównoważonych opakowań. Dla większości konsumentów (60%), zrównoważone opakowanie jest wykonane z materiałów recyklowalnych w 100%, podczas gdy około połowa twierdzi, że powinno być przystosowane do przetwarzania w nieskończoność. Jednocześnie badanie ujawnia pewne braki w wiedzy – zaledwie 19% stwierdziło, że takie właściwości jak "małe i lekkie w transporcie" definiują zrównoważone opakowania.

Niska waga i objętość pozwalają na redukcję energii zużytej w trakcie transportu i magazynowania, a więc zmniejszają ślad środowiskowy opakowań do napojów. Ze względu na lekkość i właściwości pozwalające na przetwarzanie w nieskończoność, puszki napojowe są jednymi z najbardziej energooszczędnych materiałów, nadających się do recyklingu.

Bartłomiej Wojdyło

Cel inicjatywy Każda Puszka Cenna jest bardzo ambitny. Jak przyznaje Bartłomiej Wojdyło, "puszki napojowe można przetwarzać w nieskończoność.To główne przesłania naszej trasy i powód, dla którego staramy się zainspirować do zmiany zachowań i w ten sposób pomóc osiągnąć 100% poziom recyklingu w Europie i poza nią". Dodaje jednak, że cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy konsumenci, marki, organizatorzy wydarzeń i lokalne społeczności połączą siły.


Źródło/Foto: Każda Puszka Cenna