Grupa Carlsberg ogłosiła nową strategię biznesową SIAL'27

Grupa Carlsberg ogłosiła nową strategię biznesową SIAL'27

Grupa Carlsberg po 6 latach ogłosiła nową strategię biznesową. Współtworzyło ją ponad 200 pracowników i liderów z 30 krajów. Dzięki nowej strategii Grupa spodziewa się osiągnięcia 3-5% wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 5 lat

W marcu 2016 r. Grupa Carlsberg ogłosiła strategię SAIL'22, która wytyczyła kierunek działania, czego efektem jest obecna dobra kondycja firmy. Program ten wyznaczył cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do roku 2030, które jako pierwsze w branży piwnej oparte są o metodologię Science Based Targets (SBT) czyli o wiedzę naukową.  Ponadto akcjonariuszom zapewniono zwrot inwestycji w postaci dywidend i wykupu własnych akcji.

W lutym 2022 r. Grupa Carlsberg ogłosiła nową, globalną strategię SAIL'27, która opiera się na sprawdzonych fundamentach i sukcesach poprzedniej edycji strategii SAIL'22. Nowe wytyczne biznesowe poszerzają obowiązujące do tej pory priorytety oraz podnoszą poprzeczkę. Strategia SAIL’27 zacznie obowiązywać od 2023 roku.

Nowa strategia Grupy Carslberg SAIL’27

SAIL'27 zakłada kontynuację obecnych działań Grupy, zidentyfikowanie i wykorzystanie różnych opcji, które umożliwią długoterminowy wzrost. Wyżej postawiono również poprzeczkę, jeśli chodzi ambicje finansowe w okresie obowiązywania strategii, czyli od 2023 do końca 2027 roku. Oczekiwany jest organiczny wzrost przychodów na poziomie 3-5% oraz organiczny wzrost zysku operacyjnego powyżej wzrostu przychodów.

Opracowując SAIL'27 Grupa miała na celu utrzymanie i wzmocnienie organizacji i silnej dynamiki finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategia SAIL’27 odzwierciedla nowe trendy konsumenckie, klienckie, społeczne, regulacyjne, gospodarcze i geopolityczne.

SAIL'27 to kolejny, ekscytujący krok w rozwoju Grupy Carlsberg. Współtworzyła ją duża grupa ponad 200 pracowników i liderów z 30 krajów, budując ją wokół naszej misji „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. SAIL’27 określa cele dla marek, segmentów produktowych i rynków, na których działamy oraz wzmacnia nasze ambicje jeśli chodzi o wzrost sprzedaży i zyskowność firmy.

Cees 't Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg

5 strategicznych filarów SIAL'27

SAIL'27 koncentruje się na pięciu strategicznych filarach. Dla każdego z  nich ustalono odrębne założenia strategiczne, określono kierunek działań i zapewniono zasoby. Wszystkie filary są ze sobą zintegrowane i wspólnie będą tworzyły wartość dla interesariuszy firmy.

  • Portfolio produktów

Branża piwna nadal oferuje atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu wolumenowego i wartościowego, choć z różną dynamiką w poszczególnych segmentach piw i na różnych rynkach. Portfolio produktów Grupy Carlsberg jest ukierunkowane na te możliwości wzrostu. Ponadto, rozpatrywane są inne, atrakcyjne możliwości wzrostu w wybranych kategoriach poza piwem.

  • Priorytety firmy w regionach

Grupa Carlsberg jest obecna na 22 rynkach Europy Zachodniej, Azji i Europy Środkowo-Wschodniej, na których jest w gronie liderów. Chociaż dynamika rynków w tych trzech regionach jest różna, wszystkie one oferują atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu przychodów i zysków.

  • Działanie na rynku

Doskonałość w realizacji na poziomie sklepów pozostaje kluczowym priorytetem strategii SAIL'27. Grupa Carlsberg będzie wspierać swoje portfolio i priorytetowe rynki geograficzne, zwiększając i udoskonalając swoje umiejętności egzekucji sprzedaży w rynku.

  • Kultura organizacyjna

Aby zrealizować ambicję Grupy Carlsberg bycia najbardziej skuteczną, profesjonalną i atrakcyjną firmą piwowarską na rynkach, na których działa, kluczowa jest jej kultura organizacyjna. Zorientowana na osiąganie sukcesu, koncentruje się na ludziach, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i wkładzie w życie społeczne lokalnych społeczności.

  • Finansowanie ważnych inwestycji i działań na rynkach

Program „Funding the Journey” pozwala na uwalnianie środków w ramach organizacji i przeznaczaniu ich na inwestycje w marki, w wybrane rynki oraz na realizację programu Together Towards ZERO and Beyond, przy jedoczesnym równoważeniu presji inflacyjnej.

Together Towards ZERO and Beyond

W ramach programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, Grupa Carlsberg była jedną z pierwszych firm, która wprowadziła cele dotyczące ochrony klimatu oparte o wiedzę naukową - Science Based Targets. Wyznaczyła też ambitne cele w zakresie redukcji śladu węglowego, zrównoważonego gospodarowania wodą, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W każdym z tych obszarów poczyniono znaczne postępy, a Grupa na wszystkich swoich rynkach będzie kontynuować pracę nad celami, których realizacja jest wyznaczona finalnie na 2030 rok.

W ramach strategii SAIL’27 będzie kontunuowany program zrównoważonego rozwoju, zaktualizowany o standardy ESG, pod rozszerzoną nazwą Together Towards ZERO and Beyond. W kwietniu 2022 r. Grupa Carlsberg przedstawi zaktualizowane cele i ambicje w zakresie redukcji śladu węglowego i zużycia wody oraz obszerne wprowadzenie do nowych obszarów – zrównoważonego rolnictwa i opakowań, które znalazły się w programie Together Towards ZERO and Beyond.


Źródło: Carlsberg

Reklama