Kontrola jakości mięsa wieprzowego: 50% partii źle oznaczona, 15% zepsute

Kontrola jakości mięsa wieprzowego: 50% partii źle oznaczona, 15% zepsute

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego. Pod uwagę brane były elementy bez opakowań. Inspektorzy sprawdzili jakość produktów w 49 sklepach.

Pierwszy etap kontroli obejmował cechy organoleptyczne, a więc m.in. wygląd, smak, zapach czy konsystencję. Wśród 34 partii poddanych kontroli ze względu na cechy wskazujące na zepsucie bądź wcześniejsze zamrożenie zakwestionowano blisko 15%, co przełożyło się na 5 partii.

W badaniach laboratoryjnych sprawdzono parametry fizykochemiczne w 37 partiach. W ponad 5% stwierdzono obecność dodanego fosforu i wody.

Najwięcej nieprawidłowości podczas kontroli stwierdzono w przypadku oznakowania mięsa wieprzowego. Inspektorzy zweryfikowali 328 partii, z których aż połowa była niepoprawnie oznakowana. Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły:

  • Braku gatunku mięsa w nazwie.
  • Braku słownej i graficznej deklaracji kraju pochodzenia.
  • Wskazania pochodzenia w sposób niezgodny z wymaganiami i/lub podanie informacji dotyczącej państwa pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej czcionki niż użyta do prezentacji jego nazwy.
  • Podania informacji wprowadzających w błąd, np. wskazanie na wywieszce cenowej informacji o polskim pochodzeniu, podczas gdy faktycznym krajem pochodzenia były Niemcy lub podanie deklaracji „Miejsce chowu: Hiszpania, Miejsce uboju Hiszpania” z jednoczesnym przedstawieniem flagi Belgii.
  • Stosowania skrótów w nazwie produktu, np. „wp” i „b/k” i „ex”, „przy”, „wiep” „b/z”, „z s”.
Reklama