BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie zwiększa skalę biznesu

BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie zwiększa skalę biznesu

Rekordowy poziom sprzedaży kont osobistych i pożyczek gotówkowych, utrzymanie poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, dynamicznie rosnąca liczba użytkowników kanałów cyfrowych, wyraźny wzrost aktywności firm. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska publikuje wyniki za III kw. 2021 r. Zysk netto wypracowany przez Grupę w III kw. roku to 154 mln zł, od początku 2021 roku wyniósł łącznie 450 mln zł.

To kolejny kwartał, w którym odnotowaliśmy dynamiczny rozwój naszej działalności, co przełożyło się na wyraźny przyrost dochodów. Osiągnęliśmy najwyższy od czasu obniżenia stóp procentowych wynik z działalności bankowej. Cieszy nas szybko rosnące zainteresowanie ofertą zielonego finansowania. To potwierdza, że bankowość może być jednocześnie odpowiedzialna i efektywna biznesowo. Oprócz utrzymującej się aktywności Klientów detalicznych, trzeci kwartał przyniósł również wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyty, co jest pozytywnym sygnałem płynącym z rynku. Dobre rezultaty przynosi konsekwentny rozwój omnikanałowości – obserwujemy dynamicznie rosnące zainteresowanie Klientów korzystaniem z kanałów zdalnych i wzrost liczby transakcji cyfrowych. Istotny wpływ na wyniki banku w zakończonym kwartale miały rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi.

Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Główne informacje biznesowe – III kw. 2021 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: wzrost o +14,5% r/r (+5,1% k/k)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: wzrost o +5,3% r/r (+3,8% k/k)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1 705 mln zł, wzrost o +25,8% r/r (-2,9% k/k)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 995 mln zł, wzrost o +26,5% r/r (+3,0% k/k)
 • Liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,5 mln, zaplikacji mobilnej GOmobile korzystało 850 tys. na koniec września 2021 r. (+41,9% r/r, +8,4% k/k)

Kluczowe informacje finansowe – III kw. 2021 r.:

 • Suma bilansowa: 128 mld zł, +5,0% r/r (+2,9% k/k)
 • Kredyty Klientów brutto: 87 mld zł, +9,1% r/r (+4,4% k/k)
 • Depozyty Klientów: 99 mld zł, +4,3% r/r (+3,2% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 1 216 mln zł, +8,4% r/r (+5,7% k/k)
 • Wynik odsetkowy: 785 mln zł; +6,2% r/r (+3,5% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 251 mln zł; -0,3% r/r (+0,3% k/k)
 • Wynik na działalności handlowej: 162 mln zł; +2,5% r/r (-7,0% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 599 mln zł, +4,9% r/r (+4,2% k/k)
 • Koszty ryzyka kredytowego: kwartalnie 29 pb wobec 48 pb rok wcześniej, narastająco: 32 pb wobec 85pb rok wcześniej, potwierdzające dobrą jakość portfela kredytowego
 • Rentowność: ROE 5,0% (-1,6 pp r/r), C/I 52,3% (-1,2 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 84,4% (4,7 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 12,85%
 • W III kw. 2021 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 154 mln zł (+16,6% kw/kw, -33,5% r/r). Bank odnotował wzrost przychodów w najważniejszych obszarach działalności, jednak wynik, bardziej niż w poprzednich kwartałach, obciążają koszty rezerw frankowych (202 mln zł). Łącznie po trzech kwartałach zysk netto Grupy wyniósł 450 mln zł, tj. był niższy o 20,5% r/r.

Wartość udzielonych kredytów wzrosła zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+5,1% kw/kw, +14,5% r/r), jak i instytucjonalnych (+3,8% kw/kw, +5,3 r/r). W obszarze kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych wzrost wyniósł 5,8% kw/kw oraz 18,1% r/r.

Bank odnotował również wzrost wartości depozytów klientów instytucjonalnych (+5,6% kw/kw, +5,5% r/r) i indywidualnych (+0,3% kw/kw, +2,7% r/r). Łączne saldo depozytów zwiększyło się o 3,2% w ujęciu kwartalnym i 4,3% w ujęciu rocznym.

Udział kredytów mieszkaniowych CHF w całym portfelu kredytowym banku spadł do 5,2% na koniec września br. Wartość bilansowa rezerwy na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF wzrosła do 677 mln zł na koniec września 2021 r.

Grupa utrzymuje bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową ze wskaźnikami powyżej minimalnych wymagań regulacyjnych. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec września 2021 r. 12,85%, a relacja kredytów do depozytów wyniosła 84,4%.

Coraz więcej cyfrowych transakcji

Bank nadal rozwija ofertę produktów i usług dostępnych cyfrowo. W III kw. znacząco wzrosła zarówno liczba Klientów korzystających z cyfrowych kanałów, jak i transakcji dokonywanych w taki sposób. Na koniec III kw. Z aplikacji GOmobile korzystało 850 tys. użytkowników (+8,4% kw/kw). Liczba zrealizowanych transakcji mobilnych wyniosła 10,8 mln (+8,6% kw/kw), a transakcji wykonywanych za pomocą BLIK 4,2 mln (+8,2% kw/kw). W cyfrowych portfelach Klientów banku znalazło się już 326 tys. tokenów cyfrowych, co oznacza wzrost o 13,5% kw/kw.

Finansowanie zielonej transformacji

Zrównoważony rozwój, współodpowiedzialność za istotne kwestie społeczne oraz dbałość o środowisko naturalne pozostają kluczowymi elementami strategii działania banku, co znajduje odzwierciedlenie w ofercie. Łączna wartość „zielonego finansowania” udzielonego przez BNP Paribas Bank Polska w 2021 r. wyniosła 1,9 mld zł (+192% r/r). Bank w 2021 roku sfinansował 11,7 tys. instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, z czego niemal 5 tys. w III kw. (łącznie jest to już blisko 32 tys. instalacji). W lipcu bank podpisał jedną z pierwszych w europejskiej branży logistycznej umów kredytowych, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Grupa Raben). Bank finansuje również portfel elektrowni słonecznych spółki R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych.

Pod koniec września bank, udostępnił swoim Klientom możliwość wnioskowania o kredyt z dotacją w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Wspierając ideę odpowiedzialnej konsumpcji, bank wprowadził również do oferty długoterminowy wynajem urządzeń użytkowych dla Klientów indywidualnych.

Na koniec września 2021 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4 mln Klientów. Miał 446 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego w 158 placówkach obsługa gotówkowa była realizowana wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych. 71 oddziałów banku posiadało certyfikat „Obiekt bez barier” potwierdzający, że są one przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

źródło: infowire.pl / BNP Paribas Bank Polska

Reklama