Wzrost zysku o 50% na przestrzeni roku. Znamy wyniki finansowe ORLEN

Wzrost zysku o 50% na przestrzeni roku. Znamy wyniki finansowe ORLEN

Grupa ORLEN w III kwartale 2021 roku wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 4,3 mld zł. Petrochemia, rafineria i energetyka odpowiadają za 75% wyniku Grupy ORLEN w trzecim kwartale 2021 r. Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15% wyniku EBITDA całego Koncernu.

  1. Głównym źródłem zysku sprzedaż zagraniczna
  2. Segment petrochemiczny ze wzrostem o ponad 100%
  3. Segment rafineryjny - przerób ropy ze wzrostem na poziomie 1% r/r
  4. Zysk operacyjny z segmetu energetyki główną zasługą Grupy Energa
  5. Segment detaliczny z zyskiem niższym niż rok temu
  6. Segment wydobycia

Bardzo dobre wyniki segmentów petrochemii, rafinerii i energetyki w trzecim kwartale 2021 r. umożliwiły osiągnięcie przez Grupę ORLEN zysku operacyjnego EBITDA wg LIFO na poziomie 4,3 mld zł, co oznacza wzrost aż o 2,3 mld zł (r/r). Mocną i stabilną pozycję Koncernu na rynku potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,9 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Głównym źródłem zysku sprzedaż zagraniczna

Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15% wyniku EBITDA całego Koncernu. Głównym źródłem dobrego wyniku Grupy ORLEN pozostaje sprzedaż za granicą, która odpowiada za ok. 60% osiągniętych przychodów. Koncern w trzecim kwartale 2021 r. realizował też kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 2,5 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, kontynuowane były również procesy akwizycyjne, których finalizacja umożliwi budowę jednego silnego koncernu multienergetycznego, neutralnego emisyjnie do 2050 roku.

 

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, wyższą o 2,3 mld zł (r/r)
  • Zysk netto w wysokości 2,9 mld zł, wyższy o 2,3 mld zł (r/r)
  • Sprzedaż w wysokości 10,7 mt, wyższą o 2% (r/r)
  • Przychody na poziomie 36,5 mld zł, wyższe o 52% (r/r)

Segment petrochemiczny ze wzrostem o ponad 100%

Bardzo mocną pozycję ponownie potwierdził segment petrochemiczny, który wypracował w trzecim kwartale 1 013 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o ponad 100% (r/r). Tak wysoki wynik osiągnięty w obszarze petrochemii jest efektem korzystnego wpływu makro (r/r) w efekcie wzrostu marż na olefinach, poliolefinach, PTA i PCW, a także osłabienia złotówki względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł (r/r).

Bardzo dobry wynik segmentu petrochemicznego został osiągnięty pomimo postojów remontowych w Płocku na instalacjach Olefin, Basell Orlen Polyolefins i Metatezy, a także PTA we Włocławku i instalacji Olefin oraz PE3 w Czechach. Ich realizacja wpłynęła na sprzedaż w obszarze petrochemii, która wyniosła 1,3 mt, czyli o (-) 2% (r/r). Niższą sprzedaż odnotowano w Polsce o (-) 7% oraz na Litwie o (-) 5%, przy wyższej sprzedaży w Czechach o 9% w efekcie poprawy (r/r) paramentów operacyjnych instalacji PE3 i wyższej dostępności produktu.

Segment rafineryjny - przerób ropy ze wzrostem na poziomie 1% r/r

Segment rafineryjny w trzecim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1 165 mln zł. To wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. W trzecim kwartale przerób ropy wzrósł o 1% (r/r), do poziomu 8,3 mt, w efekcie czego wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie ORLEN wyniosło 94% przy pełnym wykorzystaniu mocy w Polsce. W tym czasie odnotowano wyższą o 5% (r/r) sprzedaż, w tym: benzyny o 11%, oleju napędowego o 4%, JET o 41% i COO o 6%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6%. 

Na wynik tego obszaru przełożył się dodatni wpływ makro (r/r) w efekcie wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 159 mln zł (r/r). Efekty te zostały ograniczone ujemnym wpływem spadku marż na ciężkich frakcjach, wyższych kosztów zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne na skutek wzrostu notowań ropy i produktów.

Zysk operacyjny z segmetu energetyki główną zasługą Grupy Energa

Segment energetyki wypracował EBITDA na poziomie 1 042 mln zł, w którym 717 mln zł to wynik Grupy Energa. Taki wynik to rezultat dodatniego wpływu makro (r/r) w Grupie Energa. W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3 TWh energii elektrycznej oraz 9 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 6% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była głównie wzrostem produkcji elektrowni Ostrołęka, elektrowni wodnej Włocławek oraz wzrostem mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej o ponad 0,1 GWe (r/r).

W wyniku m.in. wyższej aktywności gospodarczej o 3% (r/r) zwiększyła się także dystrybucja energii elektrycznej, w pełni realizowana przez spółkę Energa Operator. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe oraz 6,1 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Segment detaliczny z zyskiem niższym niż rok temu

Segment detaliczny wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8% (r/r). Wynik obciąża spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15% wyniku EBITDA całego Koncernu. Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie ORLEN spadły o (-) 1% (r/r), w tym niższa o (-) 2% była sprzedaż oleju napędowego i o (-) 5% LPG, przy wyższej o 1 % (r/r) sprzedaży benzyny. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowały 2 852 stacje paliw, co oznacza wzrost o 12 obiektów (r/r). Już 2 252 stacji paliw, czyli około 80% stacji paliw wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1733 w Polsce, 319 w Czechach, 157 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. To wzrost o 71 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 29, w Czechach o 9, w Niemczech o 26, na Litwie o 1 i na Słowacji o 12. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 239 punktów (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 421 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 375 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Segment wydobycia

W trzecim kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 130 mln zł, co oznacza niemal 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to spowodowane głównie dodatnim wpływem makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań wszystkich węglowodorów, czyli: ropy, gazu i kondensatu gazowego, przy porównywalnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,2 tys. boe/d i wyniosło 17 tys. boe/d, w tym: 1 tys. boe/d w Polsce i 16 tys. boe/d w Kanadzie. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Rozpoczęto wiercenie otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen), a także kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, rozpoczęto wiercenie nowego otworu i przygotowania do wiercenia kolejnych otworów. Z kolei w projekcie Ferrier zakończono wiercenie oraz przeprowadzono zabiegi szczelinowania na dwóch nowych odwiertach oraz uruchomiono wydobycie.

 

Reklama