4 mln zł na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników branży spożywczej

4 mln zł na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników branży spożywczej

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów II” został uruchomiony formularz rejestracyjny. Szkolenia i doradztwo będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
 

W wyniku przyjęcia przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości (PFPŻ ZP jest liderem projektu) rekomendacji dotyczących usług rozwojowych wspierających zdobycie kompetencji/kwalifikacji przez pracowników branży żywnościowej, PARP uruchomił dofinansowanie dla mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców (przy założeniu, że będą oni stanowili nie więcej niż 25% wskaźnika produktu) działających w oparciu o wpis PKD.

Ile dofinansowania dostaną pracownicy?

Wartość projektu wynosi 5 221 931,50 zł netto, natomiast kwota udzielonego dofinansowania to 4 374 431,50 zł.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 6 000 zł (netto) na jednego pracownika. Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 14 739,13 zł (netto).

Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 565 z 230 przedsiębiorstw (w tym co najmniej 509 pracowników powinno ukończyć szkolenia i/lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rady).

Kto może skorzystać z oferty?

Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

  • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP Formularz zgłoszeniowy - Kompetencje dla sektorów 2 - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
  • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
  • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
  • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

 

Pełen opis zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dostępny jest tutaj.

Operatorem projektu jest Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych z siedzibą w Olsztynie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”. Planowane zakończenie projektu to marzec 2023 roku.

 

Źródło: informacja prasowa PFPŻ ZP

Reklama