Wedel opublikował raport ESG: Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Wedel opublikował raport ESG: Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Wedel właśnie opublikował drugą już edycję raportu, w którym przedstawia dane niefinansowe. W liczącym 109 stron dokumencie czytamy między innymi o zarządzaniu wewnętrznym w firmie, podejściu producenta do zarządzania kwestiami środowiskowymi, a także społecznych inicjatywach oraz relacjach w ramach struktur firmy. 

Wedel raportuje postępy w strategii

W najnowszym raporcie Wedel podzielił się z interesariuszami swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju. Jak podaje firma, obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2 w organizacji jako stałego elementu wewnętrznej kontroli było krokiem milowym w historii czekoladowej marki. 

Kompleksowy przegląd praktyk opisano w czterech kluczowych rozdziałach: Wedel – łączymy tradycję z nowoczesnością, Zarządzanie wewnętrzne, Wedel a środowisko oraz Relacje społeczne. Firma potwierdza w dokumencie kontynuację objętej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, prezentując inicjatywy i strategiczne kroki, mające wpływ na przyszłość swoją, interesariuszy oraz planety.

Raport jest wynikiem prac realizowanych przez osoby pracujące we wszystkich obszarach naszej organizacji. Jesteśmy szczególnie dumni i wdzięczni naszym pracownikom, że w tak trudnym czasie, pandemii i kryzysu wojennego, udało nam się zapoczątkować szereg istotnych procesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zarówno na poziomie tworzenia polityk wewnętrznych, jak i zaangażowania interesariuszy zewnętrznych. Kluczowym działaniem w 2022 roku było dla nas obliczenie śladu węglowego, przy uwzględnieniu 100% emisji bezpośrednich i pośrednich energetycznych oraz istotnych kategorii zakresu 3. To pierwszy i najważniejszy krok do przygotowania strategii dekarbonizacji dla naszej firmy, która będzie realną odpowiedzią na wyzwania klimatyczne.

Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel

Strategia dekarbonizacji w Wedlu

W obliczu kryzysu klimatycznego, mając świadomość, że główne zasoby firmy pochodzą z natury, Wedel nie pozostaje obojętny wobec globalnych wyzwań. Firma ogranicza emisję CO2. Zgodnie ze strategią CSR, od 2020 r. energia elektryczna kupowana na potrzeby fabryki i biura to zeroemisyjna energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 12 616 ton CO2 nie trafiło do atmosfery w 2022 r.

Redukcja śladu węglowego w Wedlu odbywa się także m.in. na drodze ograniczania zużycia gazu, ciepła i paliw samochodowych oraz tworzenia opakowań uwzględniających m.in. zasady ekoprojektowania. 

Wedel także odpowiedzialnie zarządza odpadami, minimalizując ich powstawanie oraz maksymalizując ponowne wykorzystanie tych, których wytworzenia nie dało się uniknąć. W 2022 r. odzyskano łącznie 1312,2 ton odpadów.

W raporcie Wedel zapowiada też opracowanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu w 2024 r. oraz Strategii Środowiskowej, uwzględniającej elementy bioróżnorodności, w roku 2025. 

Relacje w strukturach Wedla

Wedel mocno utożsamia się ze swoim hasłem „Nasz przepis to ludzie”. Firma od lat stawia na równość oraz różnorodność, chcąc tworzyć przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. Wedlowska, oddolna Grupa ds. Różnorodności i Włączania inicjuje i wdraża liczne inicjatywy w tym obszarze. Sztandarowym projektem popularyzującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz edukację nt. D&I jest program „CzekoSprawni”. 

Ważnym obszarem przeciwdziałania dyskryminacji w firmie jest także sprawiedliwe i transparentne wynagradzanie oraz awansowanie osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć. Dobre praktyki Wedla w tym zakresie zostały docenione już dwukrotnie nagrodą Lidl Fair Pay, która przyznawana jest przedsiębiorstwom wyznaczającym standardy w zakresie równości płac, wspierania rozwoju pracowników i zasad awansu. 

Organizujemy szereg wydarzeń i szkoleń dla pracowników, żeby ich doceniać i rozwijać ich kompetencje, ale także uświadamiać ich na temat wagi podejmowanych inicjatyw w takich obszarach jak: różnorodność i włączanie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zdrowie fizyczne i psychiczne, zrównoważona produkcja, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i ESG

ESG, czyli: „G” – Z przyjemnością się rozwijamy

Zrównoważony rozwój Wedla wspiera kultura organizacyjna firmy, oparta na partnerstwie, która zakłada odważne podejście do zmian, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz przełamywanie schematów. Na wyzwania współczesnego świata Wedel odpowiada jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Gotowość do zmiany w firmie jest utożsamiana z ciągłym rozwojem i doskonaleniem – zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego produktów.

Rok 2022 był czasem wyzwań po pandemii. Wojna za naszą wschodnią granicą ma wpływ na nas wszystkich, zarówno pod kątem emocjonalnym, ludzkim, jak i tym biznesowym – zaburzony został handel międzynarodowy i cały łańcuch dostaw surowców. Mierzyliśmy się z najwyższym od 30 lat wzrostem cen surowców kluczowych dla branży słodyczy, skokami cen energii, destabilizacją rynku pracy, a wszystkie te czynniki zadecydowały o konieczności zmian i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wyznacznikiem kierunku naszej aktywności pozostaje niezmiennie program zrównoważonego rozwoju, będący integralną częścią naszej strategii biznesowej.

Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel

Kluczową rolę w tym rozwoju odgrywają procesy wewnętrzne, takie jak: porządkowanie polityk czy wzmacnianie obszaru przeciwdziałania nieprawidłowościom. Dział audytu wewnętrznego w firmie identyfikuje i analizuje ryzyka, które powodują lub mogą powodować największe ryzyka gospodarcze, ekonomiczne, regulacyjne, sankcyjne i wizerunkowe po stronie organizacji. W minionym roku w trosce o sprawdzonych i zaufanych dostawców Wedel zadbał o wdrożenie odpowiednich procedur związanych z zasadami zrównoważonej produkcji.

Wśród procesów wewnętrznych w budowaniu ładu organizacyjnego warto wyróżnić także kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności. Potwierdzeniem stosowania w Wedlu międzynarodowych standardów w tym zakresie są posiadane certyfikaty, m.in. BRC, IFS, RSPO, ISO 9001, a także wdrożony ostatnio Rainforest Alliance.

W ubiegłym roku firma po raz pierwszy przystąpiła do prac nad certyfikacją kakao dla zakładu w tym międzynarodowym programie. Dzięki temu pierwsze produkty z certyfikatem Rainforest Alliance są już dostępne na rynku. W ramach strategii CSR realizowany jest kompleksowy program dedykowany zrównoważonemu pozyskiwaniu kluczowych surowców.


źródło/foto: mat. prasowe
 

Reklama