Farma Mleka ukarana za przekręt na krowy. Sprawa trafi do prokuratury

Farma Mleka ukarana za przekręt na krowy. Sprawa trafi do prokuratury

​Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na spółkę Farma Mleka karę w wysokości przekraczającej 150 tys. zł. Firma umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby zachęcić ich do inwestycji. Prezes Urzędu zawiadomił również prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez prezesa Farmy Mleka.

Pracownik UOKiK, jako "tajemniczy klient" przekonał się o skali kłamstw, jakie spółka przekazywała potencjalnym klientom. Jak się okazuje Farma Mleka z Poznania proponowała konsumentom nietypowe inwestycje. Zachęcała, by udzielali jej pożywczek na zakup krów, a potem czerpali zyski ze sprzedaży mleka. W rzeczywistości zamiast setek krów, w najlepszym okresie spółka miała 11 sztuk.

Przekręt na masową skalę

Podczas spotkania, w którym incognito wziął udział pracownik Urzędu, prezes Farmy Mleka zapewniał, że spółka współpracuje z 7 gospodarstwami rolnymi i posiada ok. 300 krów, a w ciągu 3-4 lat planuje powiększyć stada do 10 tys. sztuk bydła w 50 gospodarstwach. Podkreślał też bezpieczny charakter inwestycji, wskazując na ubezpieczenie gospodarstw i umowy z mleczarniami. Podobnie optymistyczne wizje były prezentowane na ulotkach.

Urząd ustalił, że te zapewnienia bardzo odbiegały od rzeczywistości. Z informacji pozyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że Farma Mleka w ciągu całej swojej działalności kupiła jedynie 11 krów. Firma miała umowę tylko z jednym gospodarstwem i została ona rozwiązana z jej winy w kwietniu 2021 r. Nie miała też umowy z mleczarnią. Pomimo zaciągania zobowiązań wobec kolejnych konsumentów, którzy inwestowali swoje pieniądze w przedsięwzięcie, Farma Mleka od listopada 2020 r. zaprzestała też kupowania krów.

Spółka i jej prezes umyślnie wprowadzali konsumentów w błąd po to, aby przekonać do inwestycji jak największą liczbę konsumentów. Nie zaprzestali tych praktyk nawet wtedy, gdy została rozwiązana jedyna umowa z gospodarstwem rolnym, jaką mieli. Gdyby konsumenci wiedzieli, jaka naprawdę jest sytuacja firmy i jak wyglądają perspektywy jej rozwoju, mogliby uznać, że ryzyko jest zbyt duże, aby inwestować w to przedsięwzięcie swoje pieniądze.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Farma Mleka zapłaci 150 tys. zł kary

Prezes Urzędu wydał 2 decyzje, w których ukarał Farmę Mleka za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz za nieudzielenie żądanych informacji. Za umyślne dopuszczenie do nieprawidłowości wobec konsumentów odpowie finansowo również prezes spółki, który przygotował i realizował wprowadzającą w błąd strategię marketingową firmy. Łącznie sankcje to ponad 150 tys. zł. Zgodnie z sentencjami decyzji zostały nałożone na:

  • „(…) Farma Mleka spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy (…) w wysokości 45.994,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) (…)”
  • „(…) Michała Mierzejewskiego – Prezesa jednoosobowego Zarządu Farma Mleka spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez ww. Spółkę zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ww. ustawy (…) w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) (…)”
  • „(…) Farma Mleka spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu (…) w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), stanowiącą równowartość 10 870,98 euro (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt euro 98/100 euro), za nieudzielenie informacji żądanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy (…)”.

Farma Mleka musi natychmiast zaprzestać praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunąć ich skutki poprzez poinformowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach na swojej stronie internetowej i Facebooku.

Prezes Urzędu zawiadomił również prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez prezesa Farmy Mleka.


Źródło: UOKiK​
Foto: StockAdobe(Ruud Morijn)

Reklama